بازدید ها از طریق کاربران ایرانی واقعی بوده و تاثیر بسیار عالی روی رتبه الکسا و گوگل دارد

بازدید سورف

بازدید سورف یا زبانه ای نوعی بازدید است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید ویژه

بازدید ویژه نوعی بازدید است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود.

بازدید 10 ثانیه ای

بازدید 10 ثانیه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 15 ثانیه ای

بازدید 15 ثانیه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 30 ثانیه ای

بازدید 30 ثانیه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 1 دقیقه ای

بازدید 1 دقیقه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 5 دقیقه ای

بازدید 5 دقیقه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود.

بازدید 10 دقیقه ای

بازدید 10 دقیقه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود.